Allmänna villkor för Acreto VLink

VERSION 2.0 2022.10.17

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för beställare av Tjänsten och Tjänstens Hårdvara (”Kunden”) och i tillämpliga delar även användare av Tjänsten och Tjänstens Hårdvara via Acreto VLink-Applikationen (”Acreto VLink-användaren”). Kunden och Acreto VLink-användaren kan i vissa fall vara en och samma person, men det kan även röra sig om olika personer.

Dessa villkor utgör ett rättsligt bindande avtal mellan Kunden och Acreto och reglerar Kundens tillgång till och användning av Tjänsten och Tjänstens Hårdvara. Genom att ha tillgång till eller använda Tjänsten och/eller Tjänstens Hårdvara accepterar Kunden dessa Allmänna villkor. Kunden garanterar att Kunden har förstått dessa Allmänna villkor samt har behörighet och rätt att acceptera dessa Allmänna villkor och att vidta de åtgärder som stadgas här. Kunden är ansvarig för samtliga sina Acreto VLink-användare och för deras handlingar som om Kunden utfört dem själv.

När dessa Allmänna villkor anger ”Acreto”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” så avser detta Acreto definierat i avsnitt 2 nedan. Termer med versaler som används i dessa Allmänna villkor är också definierade i avsnitt 2.

Innan Kunden fortsätter med köpet och/eller installerar Tjänstens Hårdvara är det viktigt att Kunden noggrant läser igenom dessa Allmänna villkor eftersom de innehåller viktig in- formation om Kundens rättigheter och skyldigheter.

1. Bakgrund

Acreto tillhandahåller en tjänst och abonnemangslösning för uppkopplade mus- och råttfällor via Acreto VLink-Applikationen. Acreto vill ge Kunden en smidig upplevelse och se till att Kunden har glädje av våra tjänster. Vår ambition är att leverera en tjänst som underlättar Kundens arbete med bekämpning mot möss och råttor.

2. Definitioner

”Acreto”

Acreto AB med org. nr 556681-5469.

Kunden

Den som beställer Tjänsten och/eller Tjänstens Hårdvara.

”Abonnemangsperiod”

Den vid registreringen av Kunden valda abonnemangs- och faktureringsperiod.

Tjänsten

Tjänsten Acreto VLink som tillhandahålls av Acreto för Kunden och Acreto VLink-användaren via App Store och Google Play, och Acreto VLink-Applikationen  tillsammans med Tjänstens Hårdvara.

 

Tjänstens Hårdvara

Den hårdvara, i form av SIM-kort, gateways och mus- eller råttfällor som krävs för att Tjänsten ska fungera.

Acreto VLink-användaren

Den fysiska person som använder Acreto VLink-Applikationen.

”Acreto VLink-Applikatonen”

Den mobilapplikation samt webbapplikation som Kunden eller Acreto VLink-användaren bland annat använder för att koppla samman Tjänsten och Tjänstens Hårdvara samt registrera, aktivera och använda Tjänsten.

3. Villkorsändring

Acreto har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast en (1) månad efter det att;

 • Kunden tillsänts meddelande om ändringen till Kundens registrerade e-postadress, eller
 • Kunden på annat sätt informerats om ändringen.

4. Acreto VLink

 • Tjänsten förutsätter att Tjänstens Hårdvara finns tillgänglig och installerad på den plats som den ska användas. Det är Kunden som ansvarar för att Tjänstens Hårdvara finns tillgänglig och installerad innan Kunden börjar använda Tjänsten. Via Acreto VLink-Applikationen kan Acreto VLink-användaren kontrollera samt kommunicera med sina mus- och råttfällor. Acreto VLink-Applikationen (endast iOS och Android) kan laddas ner från App Store eller Play. Webb- applikationen nås med hjälp av Acreto erhållna inloggningsuppgifter på angiven webbadress.
 • Acreto har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Acreto finner lämpligt. Acreto har även rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar i Tjänsten eller i sättet som Tjänsten tillhandahålls.
 • Tjänstens Hårdvara ska installeras i enlighet med medföljande instruktioner och säkerhetsföreskrifter.

5. Betalning och abonnemangsmodell

 • Priset för Tjänsten och Tjänstens Hårdvara framgår av aktuell prislista som tillhandahålls till Kunden vid registrering eller dessförinnan. Priset anges i svenska kronor och är exklusive moms. Acreto förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten vid var tid. En prisändring träder i kraft tidigast en (1) månad efter det att ändringen förmedlats.
 • Fakturering av Tjänsten sker i förskott utifrån den av kunden vid registreringen valda abonnemangs- och faktureringsperiod. Vid ny tecknandet faktureras alltid innevarande månad plus vald abonnemangs- och faktureringsperiod. Abonnemanget förlängs med den abonnemangs- och faktureringsperiod som kunden valde vid registreringen, till dess att uppsägning av abonnemanget sker. Uppsägning ska ske skriftligt och senast en (1) månad innan aktuell abonnemangs- och faktureringsperiod utlöper. Kunden har inte rätt till återbetalning av tjänster som förskottsfakturerats vid uppsägning av abonnemanget.
 • Om en ökning av antalet enskilda komponenter sker under aktuell abonnemangs- och faktureringsperiod kommer sådana enskilda komponenter att tilläggsfaktureras fram till aktuell abonnemangs- och faktureringsperiods slutdatum. Om avregistrering av enskilda komponenter sker under aktuell abonnemangs- och faktureringsperiod regleras debitering av dessa först vid nästkommande fakturering.
 • Om Kund och/eller Acreto VLink-användare beställt Tjänsten via en av våra återförsäljare så kan undantagsvis separata villkor gälla ifrån dessa. Sådana separata villkor ska alltid vara villkor överenskomna mellan oss samt återförsäljaren och därmed godkända av Acreto i förväg.

6. Registrering av konto och Tjänstens Hårdvara

 • För att kunna använda Tjänsten måste Kunden registrera ett konto i Applikationen samt acceptera dessa villkor. Efter att kontot är registrerat måste Kunden ange och registrera vilka samt det antal av Tjänstens Hårdvara som kunden vill använda. När dessa steg har uppnåtts aktiveras Acreto VLink för användning av Acreto och därmed inleds även abonnemangs- och faktureringsperioden. Genom att godkänna dessa Tjänstevillkor är Kunden medveten om att för att kunna nyttja Tjänsten kan Acreto komma att kräva registrering hos tredjepartsleverantörer.

7. Leverans

 • Tjänstens Hårdvara levereras via Acreto eller av någon av Acretos samarbetspartners eller återförsäljare. Acreto ansvarar inte för Acretos samarbetspartners eller återförsäljares leveransvillkor. Leverans av Tjänstens Hårdvara via Acreto sker efter separat överenskommelse mellan Kunden och Acreto och enligt separata leveransvillkor.

8. Data

 • När Kunden och/eller Acreto VLink-användaren använder Tjänsten kan viss data komma att insamlas och lagras genom Tjänsten eller via tredje part (”Data”). Acreto ska hållas ansvarsfria för all användning, avslöjande, ändring eller radering av Data som överförs till en tredje part eller som kan nås av en tredje part.
 • Genom att acceptera dessa Allmänna villkor upplåter Kunden en världsomfattande, icke-exklusiv, evig, fullt betald, oåterkallelig, överlåtbar licens att, oavsett anledning, lagra och använda, reproducera och/eller överföra Data som du tillhandahåller Acreto genom din användning av Tjänsten.

9. Immateriella rättigheter

 • Acreto, eller dess licensgivare, äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten och Tjänstens Hårdvara samt allt innehåll på Acretos webbsida och i Acreto VLink-Applikationen, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara, design, texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och utöver Kundens rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor erhåller Kunden inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller Tjänstens Hårdvara, eller något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att Acreto, eller dess licensgivare, är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Kunden.
 • Kunden har inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, dekonstruera, modifiera, kompilera eller på något sätt göra ändringar i Tjänsten eller Tjänstens Hårdvara och inte heller göra Tjänsten eller Tjänstens Hårdvara, eller delar av någotdera, tillgänglig för annan på annat sätt än vad som uttryckligen följer av dessa Allmänna villkor.

10.  Friskrivning

 • Tjänsten och Tjänstens Hårdvara tillhandahålls samtliga ”som den är” och ”såsom tillgänglig” och Kunden är införstådd med att dessa är begränsade till den typ av funktioner eller egenskaper i det skick såsom de tillhandahålls vid det tillfälle då Kunden använder dem. Acreto lämnar inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått av något slag eller andra åtaganden avseende lämplighet, kvalitet, tillgänglighet, tillförlitlighet, ändamålsenlighet, intrång i tredje mans immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, Tjänsten, eller dess innehåll, eller Tjänstens Hårdvara.
 • Acreto ansvarar varken för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för Kunden genom Tjänsten. Acreto ansvarar heller inte för att Kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för användning av Tjänsten. Detta innebär bland annat att Kunden självt ansvarar för, att den enhet som används vid användningen av Tjänsten uppfyller de krav på programvara som uppställs av Acreto. Acreto ansvarar aldrig för internetavgifter eller avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användningen av Tjänsten.

11. Kommunikation

 • Kunden accepterar att all kommunikation från Acreto, inkluderat men ej begränsat till, meddelanden och annan information med anledning av Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske Dessa Allmänna villkor är upprättade på svenska och meddelanden mellan Kunden och Acreto ska ske på svenska eller annat språk bestämt av Acreto. Meddelanden från respektive part kan levereras personligen eller med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast skriftligen meddelats av den andra parten.

Acretos kontaktuppgifter är:

Acreto AB Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg

Telefonnummer: 031-30 00 500
E-postadress: support@acreto.se Meddelande ska anses mottaget:

 • om lämnats personligen eller med bud: vid avlämnandet;
 • om avsänts med rekommenderat brev: fem (5) dagar efter avsändandet; eller
 • om avsänts med e-post: dagen för avsändandet, om avsändaren kan visa att meddelandet har skickats till rätt e-postadress.

12. Bestämmelses ogiltighet

 • Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Allmänna villkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet mellan Acreto och Kunden i sin helhet är ogil- tigt. Istället ska skälig jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.

13. Överlåtelse

 • Acreto har rätt att överlåta detta avtal till tredje part eller pantsätta alla typer av skadeståndskrav, befogenheter, rättigheter och skyldigheter, samt åtgärder som avser de Allmänna villkoren och kommer att meddela Kunden om överlåtelse sker.

14. Tillämplig lag och tvistelösning

 • Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av allmän svensk domstol.